Om%20oss-2

Om Harding Puls

Harding Puls er Hardanger sitt tverrfaglege kunstnarforum. Ei stor gruppe kunstnarar og kultur-formidlarar er representerte i forumet. Me arbeider profesjonelt på mange nivå i det lokale, nasjonale og internasjonale kulturlivet. Fellesnemnaren for oss medlemmene er tilknytinga til Hardanger, anten ved at me bur og arbeider her, eller ved at me har hatt oppveksten vår i regionen.
Forumet formidlar informasjon om og kontakt med medlemmene. Eit av hovudmåla er å auke bruken av kunst og kunstfagleg kompetanse i samfunnet.

Me er ansvarlege for mange spanande kunst- og kultur-arrangement både i eigen regi og i nært samarbeid med andre institusjonar innan kultur-, næring- og reiseliv. Dei ulike prosjekta gjev utfordringar for dei skapande- og utøvande kunstnarane, og fører til opplevingsrike møte mellom kunstnarane og publikum.

Me har gitt ut tre katalogar og har to visningsvegger kring i Hardanger. Sjå katalog og visningsvegger. Harding Puls gjer kunstnarane frå Hardanger synlege og er såleis også ein positiv ambassadør for Hardanger. Sjå arkivet

Sidan Harding Puls vart stifta i 1993, har me skapt eit unikt miljø på tvers av faggrenser og fjordlandskap. Nett-verket er ein viktig faktor for trivsel og inspirasjon. Ved sida av samarbeid i ulike prosjekt samlast medlemmene til Hardingpuls-ting med kreativ idédugnad og fagleg påfyll ein gong i året.

Forumet er i god utvikling, ideane er mange og aktiviteten stor. At nye og yngre kunstnarar ynskjer å knyta seg til, lovar godt for framtida. Dei som vil søkja medlemskap finn søknadsskjema på denne sida. Sjå søknadsskjema

Ungdommar frå Hardanger som tek høgskuleutdanning eller går i ære innan våre fag, har høve til å søkja studentmedlemskap. Sjå søknadsskjema